STATUT FUNDACJI SKRZYDLATY PIES

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Fundację SKRZYDLATY PIES, zwaną dalej Fundacją ustanawiają Katarzyna Grzegorczyk i Katarzyna Górniak – Bartoszek zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Czerwińskiej – Koral i Małgorzaty Tracz w Jaworznie dnia 17 listopada 2011, repertorium A nr 4378/2011, stanowiąc instytucjonalne rozwiniecie prowadzonej przez Fundatorów działalności w zakresie pomocy bezdomnym zwierzętom. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Fundacja staje się osobą prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bukowno.
3. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą i logo Fundacji.
4. Nazwa oraz logo Fundacji są prawnie zastrzeżone.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej Fundatorów i Zarządu Fundacji oraz wolontariuszy i osób dobrowolnie wyrażających chęć pomocy na rzecz zwierząt, dla których Fundacja może ustanawiać stanowiska określające charakter pracy.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
3. Fundatorzy, Zarząd Fundacji oraz Wolontariusze mogą należeć do innych organizacji pozarządowych, jeśli ich działalność nie kłóci się z założeniami i celami Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 8

Nadzór przewidziany w ustawie o fundacjach sprawuje właściwy minister określony w aktach rejestru Fundacji

Rozdział II
MAJĄTEK FUNDACJI


§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej
3 200 zł. /słownie: trzy tysiące dwieście złotych/ z czego 1 500 zł /jeden tysiąc pięćset złotych/ przeznaczone jest na działalność gospodarczą, oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 3 200 zł / trzy tysiące dwieście złotych/ w gotówce wniesione następująco przez:
– Katarzyna Grzegorczyk: w kwocie 2 200 zł. /dwa tysiące dwieście złotych/
– Katarzyna Górniak – Bartoszek: w kwocie 1 000 zł. /jeden tysiąc złotych/

3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł:
– darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z kraju jak i z zagranicy; – spadków i zapisów;
– zbiórek i imprez publicznych;
– aukcji internetowych;
– majątku ruchomego i nieruchomości;
– działalności gospodarczej i inwestycyjnej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem.

§ 10

1. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, jak również na działalność gospodarczą.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
3. Zabrania się :
3.1 udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 3.2 przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3.3 wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
3.4 zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
CELE, ZASADY, METODY I ZAKRES DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 11

1. Cele Fundacji:
– zwalczanie bezdomności zwierząt różnych gatunków w Polsce
– opieka nad porzuconymi zwierzętami
– działalność adopcyjna zwierząt
– propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt
– przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt
– edukacja społeczeństwa: z zakresu ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami; z zakresu odpowiedniej opieki nad zwierzętami oraz metod postępowania z nimi; z zakresu możliwości, metod i dostępnych technik w działaniach na rzecz zwierząt.
– Stworzenie ośrodka edukacyjno – rehabilitacyjno – adopcyjnego dla zwierząt po przeżytych traumach ( choroby, porzucenie przez człowieka), w którym również będzie prowadzona działalność usługowa, edukacyjna dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zakresu metod postępowania ze zwierzętami.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
– aktywną postawę mającą na celu zwalczanie bezdomności zwierząt w Polsce, szukanie bezdomnym zwierzętom nowych domów, umieszczanie ich w przytuliskach, domach tymczasowych.
– aktywną postawę wobec wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy,
– propagowanie, wspieranie przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt.
– kompleksowe i fachowe leczenie zwierząt
– propagowanie i realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt
– przeciwdziałanie poza hodowlanemu rozmnażaniu zwierząt
– działania marketingowe zwalczające mity i edukujące społeczeństwo w kontekście praw zwierząt i opieki nad nimi.
– publikacje: książki, artykuły, biuletyny, ulotki i inne
– imprezy charytatywne i publiczne zbiórki pieniędzy na cele statutowe Fundacji
– opracowanie i wprowadzanie w życie programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa, współżycia człowieka ze zwierzętami oraz świadomej opieki nad zwierzęciem.
– pozyskiwanie specjalistów
– doradztwo na temat adopcji zwierząt oraz późniejszej opieki nad nimi
– organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i pracowników Fundacji z udziałem specjalistów.
– organizowanie obozów, zjazdów, konferencji, sympozjów i szkoleń dla opiekunów zwierząt z Polski i innych krajów.
– współdziałanie z właściwymi instytucjami tj. Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną m.in. w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt
– występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
– współpraca z jednostkami oświatowymi z zakresu wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt i umiejętności postępowania z nimi
– wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób zajmujących się ochroną zwierząt.
– pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

3. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zatrudniać pracowników.

4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby.

5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI I JEJ ORGANIZACJA

§ 12

Naczelnymi Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów
2. Zarząd Fundacji
3. Komisja Rewizyjna Fundacji

§ 13

1. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się z inicjatywy któregokolwiek z Fundatorów lub na wniosek Zarządu.
2. Zgromadzenie Fundatorów odbywa się w siedzibie Fundacji lub we wskazanym przez jednego z Fundatorów miejscu.
3. Każdemu z Fundatorów przysługuje w głosowaniu jeden głos.
4. Uprawnienia Fundatorów są dziedziczne, z tym, że następcy prawni Fundatora, niezależnie od ich liczby dysponują w dalszym ciągu jednym głosem.
5. Zgromadzenie Fundatorów jest protokołowane. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Fundacji.
6. Do ważności Zgromadzenia Fundatorów wymagana jest obecność co najmniej jednego Fundatora, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali powiadomieni o planowanym Zgromadzeniu listami poleconymi co najmniej 30 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie w tym trybie nie jest wymagane, jeżeli obecni są wszyscy Fundatorzy.
7. Uchwały Zgromadzenia Fundacji zapadają większością oddanych głosów.
8. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji lub Komisji Rewizyjnej Fundacji, jednak nie mogą łączyć ze sobą tych funkcji.
9. Fundatorzy Fundacji zobowiązani są do informowania Fundacji o każdej zmianie adresu korespondencyjnego i przekazanie Fundacji aktualnego adresu korespondencyjnego.

§ 14

Do obowiązków Zgromadzenia Fundatorów należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Prezesa Zarządu.
2. Powołanie i odwołanie Pełnomocnika Fundatorów reprezentującego Fundację w umowach z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy zawieranych z Zarządem Fundacji.
3. Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z którymi Fundacja jest w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym.
4. Wyznaczanie Likwidatorów Fundacji.
5. Wskazanie przeznaczenia majątku Fundacji po zakończeniu jej likwidacji.

§ 15

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i dwóch Wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym. Umowy zwiera i rozwiązuje Pełnomocnik Fundatorów a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Fundatorzy podejmą uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 16

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji.
3. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze Zespół Programowy, złożony z osób skupionych wokół idei Fundacji.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.
5. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. Uchwalanie programów działania Fundacji i planów jej realizacji.
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.
3. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji.
4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
5. Uchwalanie rocznych planów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
6. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
7. Tworzenie i likwidacja oddziałów i określanie zakresu ich działania w ramach Fundacji.
8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu Fundacji do innej organizacji.
9. Ustalenie regulaminów wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.
10. Ustanawianie tytułów honorowych i innych wyróżnień oraz uchwalanie regulaminu ich przyznawania osobom i innym podmiotom zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację.
11. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.
12. Decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustalenie liczby stałych pracowników.
13. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.
14. Weryfikacja i przyjmowanie osób w poczet wolontariuszy Fundacji.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, z własnej inicjatywy bądź na wniosek Prezesa Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, śmierci bądź odwołania przez Fundatorów na skutek rażącej niegospodarności bądź działania na szkodę Fundacji.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej.
2. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Fundatorów na czas nieokreślony.
3. Komisja Rewizyjna jest organem kolokwialnym, składa się z 2 – 5 członków, z których wybierany jest przewodniczący, który kieruje pracami Komisji.
4. Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w celu poszerzenia składu Komisji powołuje się wspólną decyzją Komisji i Fundatorów na wspólnym Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Posiedzeniu Fundatorów.

§ 21

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Nie byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 22

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
1. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku, oraz kontroli finansowej Fundacji.
3. Bieżącej kontroli rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
4. Kontroli Fundacji pod względem merytoryczno – programowym
5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Fundatorów lub Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Komisji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Fundatorów, Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Komisji dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 24

Członkostwo w Komisji wygasa na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Komisji.
2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
3. śmierci członka.
4. członkostwa w innym organie nadzorczym Fundacji
5. odwołania członka Komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Może to nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji i Fundatorów.

§ 25

1. Wolontariuszem Fundacji może zostać każdy obywatel Polski, w tym nieletni oraz niepełnosprawny, który ma wszystkie prawa obywatelskie i nie jest skazany żadnym wyrokiem sądowym.
2. Wolontariusz nieletni musi okazać zgodę opiekuna prawnego na piśmie. Funkcje i zadania jakie będą przed Wolontariuszem nieletnim stawiane przez Fundację będą adekwatne do jego możliwości i kompetencji, ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa w obcowaniu ze zwierzętami.
3. Wolontariusz niepełnosprawny może pełnić wszystkie funkcje, jakie są przypisane Wolontariuszowi Fundacji z uwzględnieniem jego zdolności, wykształcenia oraz rodzaju niepełnosprawności, tak by nie narażać go na niebezpieczeństwo oraz nie stawiać zadań niewykonalnych ze względu na niepełnosprawność.
4. Każdy Wolontariusz ma z góry ustalone przez Zarząd funkcje w Fundacji.
5. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji bezpłatnie.

§ 26

Zadania stawiane przed wolontariuszami:
– Pomoc Fundacji w kontaktach ze schroniskami, przytuliskami, hotelami dla zwierząt.
– Oferowanie tzw. Domów Tymczasowych dla podopiecznych Fundacji.
– Pomoc w działalności statutowej Fundacji,
– Utożsamianie się z przekonaniami prezentowanymi przez Fundację.
– Propagowanie stanowiska Fundacji w swoim środowisku,
– Aktywna postawa wobec aktów znęcania się nad zwierzętami, tj. zgłaszanie odpowiednim służbom i alarmowanie otoczenia o zaistniałej sytuacji
– Chęć ciągłego kształcenia się, zdobywania doświadczenia.

§ 27

Wolontariuszem staje się każdy, kto pozytywnie przejdzie weryfikację oraz podpisze umowę wolontariatu Fundacji. Umowa może zostać podpisana na czas określony bądź nieokreślony.

§ 28

Wolontariat ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji, śmierci bądź odwołania, kiedy nastąpi rażące nie wywiązanie się z umowy wolontariatu.

Rozdział V
ODPŁATNA I NIEDOPŁATNA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§ 29

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. PKD 96.09.Z Opieka nad bezdomnymi zwierzętami domowymi w zakresie:
– zapewnienia bezpieczeństwa zwierzętom w domach tymczasowych, w hotelach dla zwierząt
– żywienia
– rehabilitacji
– leczenia
– szkolenia
– pielęgnacji
– poszukiwań nowych opiekunów dla bezdomnych zwierząt.
2. PKD 96.09.Z Transport zwierząt
3. PKD 96.09. Z Pozostała działalność usługowa związana z niesieniem pomocy bezdomnym zwierzętom gdzie indziej nie sklasyfikowana
4. PKD 94.99.Z Zwalczanie wszelakich przejawów znęcania się nad zwierzętami.
5. PKD 94.99.Z Szeroko pojęte propagowanie metod i technik w zakresie bezpiecznego zachowania się wobec zwierząt oraz ochrony zwierząt.
6. PKD 94.99.Z Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w kontekście opieki nad zwierzętami domowymi oraz ochrony zwierząt i środowiska naturalnego. Współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym, z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami.
7. PKD 94.99.Z Współdziałanie z odpowiednimi służbami i instytucjami w wykrywaniu i ściganiu przestępstw i wykroczeń związanych z łamaniem praw zwierząt.
8. PKD 94.99.Z Zaangażowanie w tworzeniu nowych przepisów prawa w kontekście odpowiedniej opieki nad zwierzętami domowymi i ochrony zwierząt.
9. PKD 94.99.Z Współpraca z lokalnym samorządem, osobami fizycznymi i osobami prawnymi w zakresie wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie opieki nad zwierzętami domowymi, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
10. PKD 94.99.Z Promowanie działalności statutowej Fundacji poprzez aktywność społeczną, kulturalną, rekreacyjną, towarzyską
11. PKD 94.99.Z Promowanie i realizacja elektronicznego znakowania zwierząt wraz z rejestracją w bazach danych.
12. PKD 94.99.Z Inne działania mające na celu sprawniejsze realizowanie celów statutowych Fundacji i jej rozwój.
13. PKD 74.90.Z Doradztwo i pomoc merytoryczna dla właścicieli zwierząt w kontekście odpowiedniej opieki nad zwierzętami, bezpiecznego zachowania się wobec zwierząt.
14. PKD 85.59.B Organizowanie kursów i szkoleń dla wolontariuszy Fundacji
15. PKD 85.59.B Szeroko pojęta edukacja społeczeństwa w zakresie:
– humanitarnego traktowania zwierząt
– właściwej opieki nad zwierzętami
– wiedzy na temat etologii zwierząt domowych
– podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat problemu bezdomności zwierząt w Polsce
– promowanie kontroli płodności zwierząt domowych
– bezpiecznego zachowania się wobec zwierząt
16. PKD 58.11.Z Działalność wydawnicza promująca humanitarne traktowanie zwierząt i właściwą opiekę nad nimi (ulotki, broszury, plakaty, poradniki)
17. PKD 58.19.Z Działalność wydawnicza promująca działalność Fundacji (materiały reklamowe: ulotki, plakaty, banery)

§ 30

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. PKD 58.11.Z Działalność wydawnicza książek
2. PKD 58.19.13 Sprzedaż kalendarzy drukowanych
3. PKD 82.30.Z Organizowanie konferencji, spotkań, sympozjów tematycznie związanych z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 31

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
– Chów i hodowla pozostałych zwierząt – PKD 01.49.Z
– Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – PKD 01.62.Z
– Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – PKD 10.82.Z
– Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych – PKD 13.92.Z
– Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z
– Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych – PKD 23.41.Z
– Produkcja gier i zabawek – PKD 32.40.Z
– Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z
– Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z
– Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
– Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
– Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z
– Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A
– Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych – 73.10.E
– Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z
– Działalność Weterynaryjna – PKD 75.00.Z
– Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
– Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
– Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
– Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z
– Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z
– Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
– Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52.2
– Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych – PKD 52.3
– Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52.4
– Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52.5

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów lub zakładu, na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

§ 32

Fundacja może tworzyć spółki prawa handlowego oraz nabywać względnie zbywać udziały i akcje w spółkach kapitałowych.

§ 33

Działalność gospodarcza, o której mowa w § 31 oraz inwestycje określone w § 32 powinny być podejmowane w rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji.

§ 34

Dla realizacji swoich celów Fundacja może, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji i podmiotów.

§ 35

Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego

§ 36

Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn przeznacza się wprost na realizację celów statutowych Fundacji, chyba że testator lub darczyńca postanowi co innego.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

1. Statut Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może być zmieniony lub zastąpiony innym.
2. Zmiana Statutu dokonywana jest w drodze uchwały przez Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Fundatorów lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością głosów

§ 38

Fundacja może ulec likwidacji jedynie w razie:
1. Osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona
2. Uchwałą o likwidacji podjętą przez Fundatorów
3. Wyczerpania środków finansowych i majątku.

Fundator:
Katarzyna Grzegorczyk
dodano: 17.11.2011
zmian dokonano: 25.07.2015
zmian dokonano: 28.02.2017